Generator not księgowych – metoda na odzyskanie niespłaconych należności

Więcej szczegółów o generatorze not księgowych.

Przedsiębiorcy prędzej lub później z reguły natrafiają na kontrahentów, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w określonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to ogromny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w razie wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie dało możliwość wystawiania opieszałym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku również na 70 oraz 100 euro.

Kiedy można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel może zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależna jest od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności są mniejsze niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, jednakże nie większym niż 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 r. jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, a kiedy wysokość niezapłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Warto podkreślić, iż notę księgową można wystawić dłużnikowi natychmiast po wystąpieniu opóźnienia w płatności, na dodatek bez potrzeby wcześniejszego upomnienia o przekroczeniu terminu. Powinno się jednakże rozważyć czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie naruszy budowanych często przez lata dobrych układów partnerskich. W końcu zwłoka w przelaniu należności za fakturę może być kwestią prostego niedopatrzenia lub chwilowych kłopotów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego rozmyślnym działaniem. Z tej też przyczyny, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Sprawdź gdzie znaleźć darmowy generator not księgowych na 40 euro

W chwili, kiedy wierzyciel ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie ustawodawca zawarł we wspomnianym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w polskim złotym ustala się biorąc za przelicznik średni kurs euro obwieszczony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin płatności za faktury.

Wierzycielom rekomendujemy skorzystanie z generatora not księgowych, udostępnionego nieodpłatnie na stronie Flobo – polskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności w firmach, które posiada także kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]